Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.
Vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je Michal Papoušek, se sídlem Sluneční 201/15 IČO:01647687 a Kupujícího (=zákazníka bez IČ/DIČ), fyzické nebo právnické osoby,uskutečňující nákup v internetovém obchodě pod adresou www.desles.cz, jsou upravena těmito všeobecnými podmínkami, s účinností od 4.1. 2017.

1.2.
Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

1.3.
Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy – ve vztahu ke Kupujícímu, kterým je „Spotřebitel“ zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s Kupujícím, který je „Podnikatelem“ se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní. Pro účely nákupu je za spotřebitele považována právnická či fyzická osoba, která nakoupila v internetovém obchodě www.desles zboží za jiným účelem než pro podnikatelskou činnost.

1.4.
Prodávající nabízí v internetovém obchodě dřevěné motýlky, dřevěné brože, náhrdelníky a další doplňky.

1.5.
Prodávající si vyhrazuje právo zablokovat přístup do internetového obchodu (zrušení registrace) Kupujícímu, který hrubě porušuje Všeobecné  obchodní podmínky nebo pravidla slušného chování.

 

2. Kupní smlouva

2.1.
Kupní smlouva je uzavírána výhradně prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Odeslání objednávky se všemi vyplněnými povinnými náležitostmi (potvrzením posledního kroku v procesu objednávky = tlačítko „ODESLAT“) Kupujícím, je požadováno za návrh Kupní smlouvy.

2.2.
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího za přijatou potvrzovacím e-mailem zaslaným nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od doručení objednávky. Takto vzniklou kupní smlouvu lze měnit či rušit jen dohodou obou stran. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat.

2.3.
Prodávající neuzavírá s Kupujícími smlouvy na opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou.

2.4.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5.
Prodávající se zavazuje v co nejkratším čase (tzn. bez zbytečného prodlení) odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k zakoupenému zboží a Kupující se zavazuje převzít, zakoupené zboží a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny a nákladů na jeho dodání.

2.6.
Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího i tehdy, když mu Prodávající umožnil věc převzít a Kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.

2.7.
Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Prodávající neúčtuje Kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků nese Kupující, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb.

 

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

3. Cena zboží, platební a dodací podmínky

3.1.
Cena zboží je uvedena u každého nabízeného zboží na internetovém obchodu Prodávajícího, a to s DPH i bez DPH. Platnou je ta cena zboží, která byla na webových stránkách Prodávajícího zveřejněna v den zaslání objednávky Kupujícím.

3.2.
DPH nebude účtováno Kupujícím s platnou registrací plátce daně z přidané hodnoty se sídlem a místem dodání v zahraničí, a to jak v zemích EU tak mimo ně. Kupující musí Prodávajícímu splnění této podmínky prokázat, přičemž místo registrace Kupujícího musí souhlasit s údajem o registraci uveřejněným na webových stránkách systému VIES. Pro nákup zboží v cizích měnách platí přepočet ceny v českých korunách aktuálním kurzem uveřejněným na webových stránkách Prodávajícího v den přijetí objednávky.

3.3.
Cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující, dle své volby, uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

3.3.1.    Platba v hotovosti

a) Při osobním vyzvednutí – je umožněno, po telefonické dohodě obou stran, vyzvednout si zboží osobně v místě sídla společnosti

b) Při platbě dobírkou v místě určeném Kupujícím v objednávce.

3.3.2.    Platba bezhotovostně

c) Převodem na účet Prodávajícího č 293951458/0300 vedený u ČSOB (dále jen „účet Prodávajícího“)

 

3.4.
Pokud není dohodnuto jinak, Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou platbu předem.

3.5.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.6.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.
Prodávající vystavuje ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

3.8.
Zboží je Kupujícímu Prodávajícím dodáváno prostřednictvím pošty. Cena dodání viz. ceník poštovného na stránkách Prodávajícího: LINK. Pokud zásilka překročí limitní podmínky pro přepravu, bude rozdělena do více balíků. Cena dodání za jednotlivé balíky se sčítá.

3.9.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat Kupujícího emailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem Kupujícího, může Kupující od kupní smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy.

3.10.
Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s Kupujícím se sídlem v zahraničí mimo země EU, pokud objednávka nedosáhne hodnoty 1000 CZK.

3.11.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.12.
Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.13.
Kupující je při převzetí zboží od přepravce je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 

4. Ochrana osobních údajů

4.1.
Při zpracování osobních údajů se Prodávající zavazuje dodržovat ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující-spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení. Těmito osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo Kupujícího. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Prodávajícím a se zasíláním obchodních sdělení na svou emailovou adresu. Smlouvy uzavřené s Kupujícím a osobní údaje týkající se Kupujícího jsou Prodávajícím v nezbytném rozsahu archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

 

5. Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění

5.1.
Práva po povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb. – zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí:

– nemá vady

– má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající uvedl v nabídce či v reklamě popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu věci.

– se hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc používá,

– je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

– vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2.
Pokud se vada na věci projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.3.
U spotřebního zboží je Kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vad do dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, což se netýká:

–  zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,

–  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

– u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo při převzetí Kupujícím, vyplývá-li to z povahy věci.

5.4.
Záruční doba dvacet čtyři měsíců se vztahuje výlučně na Kupujícího-spotřebitele, nikoliv na Kupujícího-podnikatele. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání věci Kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada na zboží způsobena vnější událostí po jeho převzetí.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1.
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů – bez udání důvodu. Tato lhůta běží:

– jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou ode dne převzetí zboží,

– jde-li i kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

6.2.
Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy prostřednictví vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto podmínek, a je přístupný na internetových stránkách Prodávajícího.

Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze Prodávajícímu doručit:

– emailem na adresu: info@desles.cz, v předmětu e-mailu musí být uvedeno: „Odstoupení od smlouvy“

Pokud bude odstoupení od smlouvy zasláno na email, potvrdí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí tohoto písemného odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.  Odstoupí-li Kupující od smlouvy, není Prodávající povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že Prodávajícímu zboží odeslal.

6.3.
Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, byla-li součástí plnění, a to nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere Kupující na vědomí, že Prodávajícímu vzniká vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7. Dodací termíny

7.1.
Obvyklá doba pro vyřízení objednávky Prodávajícím a předání dopravci je 2-3 pracovní dny.  V rámci ČR a SK je dodací lhůta dopravce zpravidla 1den. Lhůty do ostatních destinací se liší dle vzdálenosti a jsou individuálně domlouvány s Kupujícím.

7.2.
Zásilky vrácené z důvodu Kupujícího jsou opětovně zasílány jen na vyžádání Kupujícím a Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu další poštovné.

 

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3.    

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4.
Prodávající nevystavuje certifikáty původu zboží EUR1 a rovněž ve fakturách neuvádíme preferenční věty potvrzující původ zboží.

8.5.
Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek jsou odkazy v podmínkách uvedené.

8.6.
Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.

8.7.

Prodávájící si vyhrazuje právo použít fotografie prodávaných výrobků  pro propagaci značky desles.

 

Ostatní

Nevystavujeme certifikáty původu zboží a rovněž ve fakturách neuvádíme referenční věty potvrzující původ zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.

Platnost od 4.1.2017